Niobiumoksidpulver

SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON

Produktnavn: Niobiumoksid Pulver

Produktnummer: Alle gjeldende Amerikanske Elementer produktkoder, F.EKS NB5-OX-02-P , NB5-OX-03-P , NB5-OX-04-P , NB5-OX-05-P

CAS #: 1313-96-8

relevante, identifiserte bruksområder av stoffet: vitenskapelig forskning og utvikling

Leverandørdetaljer:
Amerikanske Elementer
10884 weyburn ave.
Los Angeles, CA 90024
Tlf: +1 310-208-0551
Faks: +1 310-208-0351

Nødnummer:
Innenriks, Nord-Amerika: + 1 800-424-9300
Internasjonalt: +1 703-527-3887

SEKSJON 2. IDENTIFISERING AV FARER

Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering I Henhold Til Forordning (EF) nr. 1272/2008
GHS07
Hudirrit. 2 H315 Irriterer huden.
Øye Irrit. 2A H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
STOT SE 3 H335 kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Klassifisering I Henhold Til Direktiv 67/548/EØF eller Direktiv 1999/45/EF
Xi; Irriterende
R36/37 / 38: Irriterende for øyne, luftveier og hud.
Informasjon om spesielle farer for mennesker og miljø:
N/A
Farer som ikke er klassifisert på annen måte
ingen tilgjengelige data
Etikettelementer
Merking i Henhold TIL Forordning (EF) Nr.1272/2008
stoffet er klassifisert og merket i HENHOLD TIL clp-forskriften.
Faresymboler

 Utropstegn - GHS07

Signalord
Advarsel
Faresetninger
H315 Irriterer huden.
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
H335 kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Forsiktighetsregler
P261 Unngå innånding av støv / røyk/gass/tåke/damp / spray.
P280 Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller / ansiktsvern.
P305 + P351 + P338 Ved KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i FLERE minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er til stede og lett å gjøre. Fortsett å skylle.
P304 + P340 VED INNÅNDING: ta personen ut i frisk luft og hold deg komfortabel med å puste.
P405 Butikk låst opp.
P501 Innhold/beholder Avhendes i henhold til lokale/regionale/
nasjonale / internasjonale forskrifter.
WHMIS-klassifisering
D2B-Giftig materiale som forårsaker andre toksiske effekter
Klassifiseringssystem
HMI-rangeringer (skala 0-4)
(Identifikasjonssystem For Farlige Materialer)
HELSE
BRANN
REAKTIVITET
1
0
0
Helse (akutte effekter) = 1
Brennbarhet = 0
Fysisk Fare = 0
Andre farer
Resultater AV pbt-og vPvB-vurdering
PBT:
N/A
vPvB:
N / A

AVSNITT 3. SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER om INNHOLDSSTOFFER

Stoffer
CAS-Nr. / Stoffnavn:
1313-96-8 Niobium (V) oksid
Identifikasjonsnummer(er):
EC-nummer:
215-213-6

SEKSJON 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

beskrivelse av førstehjelpstiltak
ved innånding:
Tilfør pasienten frisk luft. Hvis du ikke puster, gi kunstig åndedrett. Hold pasienten varm.
Søk øyeblikkelig legehjelp.
ved hudkontakt:
Vask straks med såpe Og vann; skyll grundig.
Søk øyeblikkelig legehjelp.
Ved øyekontakt:
Skyll det åpne øyet i flere minutter under rennende vann. Kontakt lege.
ved svelging:
Søk medisinsk behandling.
informasjon til lege
de viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede
Ingen data tilgjengelig
Indikasjon på behov for øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling
Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Slukningsmedier
Egnede slukningsmidler
Produktet er ikke brannfarlig. Bruk brannslokkingstiltak som passer til den omkringliggende brannen.
Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen
hvis dette produktet er involvert i brann, kan følgende frigjøres:
metalloksid røyk
råd for brannmenn
Verneutstyr:
Bruk selvstendig åndedrettsvern.
Bruk fullt beskyttende ugjennomtrengelig drakt.

SEKSJON 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

personlige forsiktighetsregler, verneutstyr og nødprosedyrer
Bruk personlig verneutstyr. Hold ubeskyttede personer unna.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon
forsiktighetsregler For Miljøet:
ikke la materiale slippes ut i miljøet uten offentlig tillatelse.
ikke la produktet komme inn i avløp, kloakkanlegg eller andre vassdrag.
ikke la materiale trenge inn i bakken eller jorda.
Metoder og materialer for oppsamling og opprydding:
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Forebygging av sekundære farer:
ingen spesielle tiltak kreves.
Referanse til andre avsnitt
Se Avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering
se Avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se Avsnitt 13 for informasjon om destruksjon.

SEKSJON 7. HÅNDTERING og OPPBEVARING

Håndtering
Forholdsregler for sikker håndtering
hold beholderen tett lukket.
Oppbevares på et kjølig, tørt sted i tett lukkede beholdere.
Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen.
Informasjon om beskyttelse mot eksplosjoner og branner:
produktet er ikke brennbart
Vilkår for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter
krav til lagerrom og beholdere:
ingen spesielle krav.
Informasjon om lagring i ett felles lagringsanlegg:
Lagre vekk fra oksidasjonsmidler.
Ytterligere informasjon om lagringsforhold:
Hold beholderen tett lukket.
Oppbevares i kjølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere.
Spesifikk sluttbruk
ingen data tilgjengelig

SEKSJON 8. EKSPONERINGSKONTROLLER / PERSONLIG BESKYTTELSE

Ytterligere informasjon om utforming av tekniske systemer:
riktig bruk av kjemisk avtrekksvifte designet for farlige kjemikalier og med en gjennomsnittlig ansiktshastighet på minst 100 fot per minutt.
Kontrollparametere
Komponenter med grenseverdier som krever overvåking på arbeidsplassen:
Ingen.
Ytterligere informasjon:
Ingen data
Eksponeringskontroller
personlig verneutstyr
Følger typiske beskyttende og hygieniske rutiner for håndtering av kjemikalier.
Holdes borte fra matvarer, drikkevarer og mat.
Fjern alle tilsølte og tilsølte klær umiddelbart.
Vask hendene før pauser og på slutten av arbeidet.
Unngå kontakt med øyne og hud.
Oppretthold et ergonomisk egnet arbeidsmiljø.
Pusteutstyr:
Bruk egnet åndedrettsvern ved høye konsentrasjoner.
Beskyttelse av hender:
Ugjennomtrengelige hansker
Inspiser hansker før bruk.
Egnethet av hansker bør bestemmes både av materiale og kvalitet, hvorav sistnevnte kan variere fra produsent til produsent.
Penetreringstid for hanskemateriale (i minutter)
ingen data tilgjengelig
Øyevern:
Vernebriller
kroppsvern:
Verneklær.

SEKSJON 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Informasjon om grunnleggende fysiske Og kjemiske egenskaper
Utseende:
Form: Pulver eller fast stoff i ulike former
Farge: Hvit
Lukt: Luktfri
Luktgrense: ingen data tilgjengelig.
pH: N / A
Smeltepunkt/ Smelteområde: 1520 °C (2768 °F)
Kokepunkt/kokeområde: ingen data tilgjengelig
Sublimeringstemperatur / start: Ingen data tilgjengelig
Antennelighet (fast stoff, gass)
ingen data tilgjengelig.
Antennelsestemperatur: ingen data tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur: Ingen data tilgjengelig
Autotenning: Ingen data tilgjengelig.
eksplosjonsfare: ingen data tilgjengelig.
Eksplosjonsgrenser:
Nedre: ingen data tilgjengelig
Øvre: ingen data tilgjengelig
Damptrykk: N/A
Tetthet ved 20 °C (68 °F): 4,6 g / cm3(38 .387 lbs/gal)
Relativ tetthet
ingen data tilgjengelig.
Damptetthet
N/A
Fordampningshastighet
N/A
Oppløselighet I Vann (H2O): Uoppløselig
Skillekoeffisient (n-oktanol/vann): ingen data tilgjengelig.
Viskositet:
Dynamisk: N/A
Kinematisk: N/A
Annen informasjon
ingen data tilgjengelig

SEKSJON 10. STABILITET og REAKTIVITET

Reaktivitet
ingen tilgjengelige data
Kjemisk stabilitet
Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Termisk dekomponering / forhold som må unngås:
Dekomponering vil ikke skje hvis den brukes og lagres i henhold til spesifikasjonene.
Mulighet for farlige reaksjoner
Reagerer med sterke oksidasjonsmidler
Forhold som skal unngås
Ingen data tilgjengelig
Inkompatible materialer:
Oksidasjonsmidler
farlige nedbrytningsprodukter:
røyk Av Metalloksid

AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISK informasjon

informasjon om toksikologiske effekter
Akutt toksisitet:
Registeret Over Toksiske Effekter av Kjemiske Stoffer (RTECS) inneholder akutte toksisitetsdata for komponenter i dette produktet.
ld/LC50 verdier som er relevante for klassifisering:
ingen data
hudirritasjon eller korrosjon:
Forårsaker hudirritasjon.
øyeirritasjon eller korrosjon:
Forårsaker alvorlig øyeskade.
Sensibilisering:
ingen sensibiliserende effekter kjent.
Bakteriecellemutagenisitet:
ingen kjente effekter.
Karsinogenitet:
ingen klassifiseringsdata for kreftfremkallende egenskaper av dette materialet er tilgjengelig FRA EPA, IARC, NTP, OSHA eller ACGIH.
Reproduksjonstoksisitet:
ingen kjente effekter.
toksisitet for spesifikt målorgan-gjentatt eksponering:
ingen kjente effekter.
toksisitet for spesifikt målorgan-enkelteksponering:
kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Aspirasjonsfare:
ingen kjente effekter.
Subakutt til kronisk toksisitet:
ingen kjente effekter.
ytterligere toksikologiske opplysninger:
så vidt vi vet er akutt og kronisk toksisitet av dette stoffet ikke fullt ut kjent.

SEKSJON 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Toksisitet
akvatisk toksisitet:
ingen data tilgjengelig
Persistens og nedbrytbarhet
Ingen data tilgjengelig
Bioakkumulasjonspotensial
Ingen data tilgjengelig
Mobilitet i jord
Ingen data tilgjengelig
Ytterligere økologiske opplysninger:
ikke la materiale slippes ut i miljøet uten offentlig tillatelse.
Unngå overføring til miljøet.
Resultater AV pbt-og vPvB-vurdering
PBT:
N/a
vPvB:
N / A
andre bivirkninger
Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. AVHENDING HENSYN

Avfallsbehandlingsmetoder
Anbefaling
Se offisielle forskrifter for å sikre riktig avhending.
Urensede emballasjer:
Anbefaling:
Avhending må gjøres i henhold til offisielle forskrifter.

SEKSJON 14. TRANSPORTINFORMASJON

FN-Nummer
DOT, ADN, IMDG, IATA
N/A
UN riktig fraktnavn
DOT, ADN, IMDG, IATA
N/A
transportfareklasse(er)
DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA
Klasse
N/A A
PAKKEGRUPPE
punkt, imdg, iata
N/A
MILJØFARER:
N/A
spesielle forsiktighetsregler for brukeren
N/A
transport i bulk I Henhold Til Vedlegg II I MARPOL73/78 og IBC-Koden
N / A
TRANSPORT / Tilleggsinformasjon:
PUNKT
Forurensende Stoffer I Havet (PUNKT):
nei

AVSNITT 15. FORSKRIFTSINFORMASJON

sikkerhets -, helse-og miljøforskrifter/lovgivning som er spesifikke for stoffet eller blandingen
Nasjonale forskrifter
Alle komponenter i dette produktet er oppført i US Environmental Protection Agency Toxic Substances Control Act Chemical substance Inventory.
alle komponenter i dette produktet er oppført På Canadian Domestic Substances List (Dsl).
SARA Seksjon 313 (spesifikke giftige kjemiske oppføringer)
Stoff er ikke oppført.
California Proposition 65
Prop 65-Kjemikalier kjent for å forårsake kreft
Stoffet er ikke oppført.
Prop 65 – utviklingstoksisitet
Stoff er ikke oppført.
Prop 65 – utviklingstoksisitet, kvinne
Stoff er ikke oppført.
Prop 65 – utviklingstoksisitet, mannlig
Stoff er ikke oppført.
Informasjon om begrensning av bruk:
Kun til bruk av teknisk kvalifiserte personer.
andre forskrifter, begrensninger og forbudte forskrifter
Substance Of Very High Concern (SVHC) i henhold TIL Reach-Forskriftene (EF) nr. 1907/2006.
Stoffet er ikke oppført.
vilkårene for restriksjoner I Henhold Til Artikkel 67 Og Vedlegg XVII I Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) for produksjon, omsetning og bruk må overholdes.
Stoffet er ikke oppført.
Vedlegg XIV I REACH-Forskriften (krever Godkjenning for bruk)
Stoffet er ikke oppført.
REACH-forhåndsregistrerte stoffer
Stoff er oppført.
kjemisk sikkerhetsvurdering:
En Kjemisk Sikkerhetsvurdering Er ikke utført.

SEKSJON 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Sikkerhetsdatablad I Henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Ovennevnte informasjon antas å være korrekt, men gir seg ikke ut for å være all inclusive og skal bare brukes som veiledning. Informasjonen i dette dokumentet er basert på vår nåværende kunnskap og gjelder for produktet med hensyn til passende sikkerhetsforanstaltninger. Det representerer ingen garanti for egenskapene til produktet. American Elements skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge av håndtering eller kontakt med ovennevnte produkt. Se baksiden av faktura eller pakkseddel for ytterligere vilkår og betingelser for salg. COPYRIGHT 1997-2018 AMERICAN ELEMENTS. LISENSIERT GITT TIL Å LAGE UBEGRENSET PAPIRKOPIER FOR INTERNT BRUK.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.