Nioboxidpulver

avsnitt 1. Identifiering

Produktnamn: Nioboxidpulver

produktnummer: alla tillämpliga amerikanska element produktkoder, t.ex. NB5-OX-02-P , NB5-OX-03-P , NB5-OX-04-P , NB5-OX-05-P

CAS #: 1313-96-8

Relevanta identifierade användningar av ämnet: vetenskaplig forskning och utveckling

leverantörsuppgifter:
Amerikanska element
10884 Weyburn Ave.
Los Angeles, CA 90024
Tel: +1 310-208-0551
Fax: +1 310-208-0351

nödnummer:
inrikes, Nordamerika: + 1 800-424-9300
internationellt: +1 703-527-3887

avsnitt 2. Riskidentifiering

klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008
GHS07
Hudirrit. 2 H315 orsakar hudirritation.
Ögonirrit. 2A H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
STOT SE 3 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG eller direktiv 1999/45/EG
Xi; irriterande
R36/37/38: irriterande för ögon, andningsorgan och hud.
Information om Särskilda faror för människor och miljö:
N/A
faror som inte klassificeras på annat sätt
Inga data tillgängliga
etikettelement
märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
ämnet är klassificerat och märkt enligt CLP-förordningen.
Faropiktogram

utropstecken - GHS07

signalord
Varning
faroangivelser
H315 orsakar hudirritation.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelser
P261 Undvik att andas in damm/rök/gas/dimma/ångor/spray.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om de är närvarande och lätta att göra. Fortsätt skölja.
P304 + P340 vid inandning: ta bort personen i frisk luft och håll dig bekväm för andning.
P405 lagra låst.
P501 kassera Innehållet/behållaren i enlighet med lokala/regionala/
nationella/internationella föreskrifter.
WHMIS-klassificering
D2B-giftigt material som orsakar andra toxiska effekter
klassificeringssystem
HMIs-betyg (skala 0-4)
(identifieringssystem för farliga material)
hälsa
brand
reaktivitet
1
0
0
hälsa (akuta effekter) = 1
brandfarlighet = 0
fysisk fara = 0
andra faror
resultat av PBT-och vPvB-bedömning
PBT:
N/A
vPvB:
N/A

avsnitt 3. Sammansättning / information om innehållsämnen

ämnen
CAS-nr. / Ämnesnamn:
1313-96-8 niob (V) oxid
identifikationsnummer:
EG-nummer:
215-213-6

avsnitt 4. Första hjälpen

beskrivning av första hjälpen
vid inandning:
förse patienten med frisk luft. Om du inte andas, ge artificiell andning. Håll patienten varm.
sök omedelbar medicinsk rådgivning.
vid hudkontakt:
tvätta omedelbart med tvål och vatten; skölj noggrant.
sök omedelbar medicinsk rådgivning.
Vid ögonkontakt:
skölj det öppnade ögat i flera minuter under rinnande vatten. Kontakta en läkare.
vid förtäring:
sök medicinsk behandling.
information till läkare
de viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
inga data tillgängliga
angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som behövs
Inga data tillgängliga

avsnitt 5. Brandbekämpningsåtgärder

släckmedel
Lämpliga släckmedel
produkten är inte brandfarlig. Använd brandbekämpningsåtgärder som passar den omgivande elden.
Särskilda faror som ämnet eller blandningen medför
om denna produkt är inblandad i en brand kan följande frisläppas:
metalloxid rök
råd till brandmän
skyddsutrustning:
använd fristående andningsskydd.
använd helt skyddande ogenomtränglig kostym.

avsnitt 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Använd personlig skyddsutrustning. Håll oskyddade personer borta.
Säkerställ tillräcklig ventilation
miljöåtgärder:
låt inte material släppas ut i miljön utan officiella tillstånd.
låt inte produkten komma in i avlopp, avloppssystem eller andra vattendrag.
låt inte material tränga in i marken eller jorden.
metoder och material för inneslutning och sanering:
säkerställa tillräcklig ventilation.
förebyggande av sekundära faror:
inga särskilda åtgärder krävs.
hänvisning till andra avsnitt
se Avsnitt 7 för information om säker hantering
se Avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.
se Avsnitt 13 för information om bortskaffande.

avsnitt 7. Hantering och förvaring

hantering
försiktighetsåtgärder för säker hantering
Förvara behållaren tätt tillsluten.
Förvara på sval, torr plats i tätt slutna behållare.
säkerställa god ventilation på arbetsplatsen.
Information om skydd mot explosioner och bränder:
produkten är inte brandfarlig
villkor för säker förvaring, inklusive eventuell oförenlighet
krav som ska uppfyllas av förråd och behållare:
inga speciella krav.
Information om lagring i en gemensam lagringsanläggning:
förvara bort från oxidationsmedel.
ytterligare information om förvaringsförhållanden:
Förvara behållaren tätt tillsluten.
förvara i svala, torra förhållanden i väl tillslutna behållare.
Specifik slutanvändning(er)
Inga data tillgängliga

avsnitt 8. Exponeringskontroller / personligt skydd

ytterligare information om konstruktion av tekniska system:
korrekt drift av kemisk rökhuv avsedd för farliga kemikalier och med en genomsnittlig ansiktshastighet på minst 100 fot per minut.
Kontrollparametrar
komponenter med gränsvärden som kräver övervakning på arbetsplatsen:
ingen.
ytterligare information:
Inga data
exponeringskontroller
personlig skyddsutrustning
följ typiska skydds-och hygienrutiner för hantering av kemikalier.
Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och foder.
ta bort alla smutsiga och förorenade kläder omedelbart.
tvätta händerna före raster och i slutet av arbetet.
Undvik kontakt med ögon och hud.
upprätthålla en ergonomiskt lämplig arbetsmiljö.
andningsutrustning:
Använd lämplig andningsapparat när det finns höga koncentrationer.
handskydd:
ogenomträngliga handskar
inspektera handskar före användning.
handskarnas lämplighet bör bestämmas både av material och kvalitet, vars senare kan variera beroende på tillverkare.
handskmaterialets penetrationstid (i minuter)
inga data tillgängliga
ögonskydd:
skyddsglasögon
kroppsskydd:
skyddskläder.

avsnitt 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
utseende:
Form: pulver eller fast i olika former
Färg: Vit
lukt: luktfri
Lukttröskel: inga data tillgängliga.
pH: N/A
Smältpunkt / smältområde: 1520 2768 C (2768 f)
Kokpunkt/kokområde: inga data tillgängliga
Sublimeringstemperatur / start: inga data tillgängliga
brandfarlighet (fast, gas)
Inga data tillgängliga.
antändningstemperatur: inga tillgängliga data
Nedbrytningstemperatur: Inga tillgängliga data
Autotändning: Inga tillgängliga data.
explosionsrisk: inga data tillgängliga.
Explosionsgränser:
lägre: inga tillgängliga data
övre: inga tillgängliga data
ångtryck: N/A
densitet vid 20 kcal C (68 kg f): 4,6 g/cm3 (38.387 lbs/gal)
relativ densitet
Inga data tillgängliga.
Ångdensitet
N/A
Avdunstningshastighet
N/A
löslighet i vatten (H2O): olöslig
Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): Inga data tillgängliga.
viskositet:
dynamisk: N/A
kinematisk: N/A
Övrig information
Inga tillgängliga data

avsnitt 10. Stabilitet och reaktivitet

reaktivitet
inga data tillgängliga
Kemisk stabilitet
stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
termisk sönderdelning / förhållanden som ska undvikas:
nedbrytning sker inte om den används och lagras enligt specifikationerna.
risk för farliga reaktioner
reagerar med starka oxidationsmedel
förhållanden för att undvika
Inga data tillgängliga
inkompatibla material:
oxidationsmedel
Farliga sönderdelningsprodukter:
metalloxidrök

avsnitt 11. Toxikologisk INFORMATION

information om toxikologiska effekter
Akut toxicitet:
registret över toxiska effekter av kemiska ämnen (RTECS) innehåller data om akut toxicitet för komponenter i denna produkt.
LD / LC50-värden som är relevanta för klassificering:
Inga data
hudirritation eller korrosion:
orsakar hudirritation.
Ögonirritation eller korrosion:
orsakar allvarliga ögonskador.
Sensibilisering:
inga sensibiliserande effekter kända.
mutagenicitet i könsceller:
inga kända effekter.
carcinogenicitet:
inga klassificeringsdata om cancerframkallande egenskaper hos detta material finns tillgängliga från EPA, IARC, NTP, OSHA eller ACGIH.
Reproduktionstoxicitet:
inga kända effekter.
specifik organsystemtoxicitet – upprepad exponering:
inga kända effekter.
specifik organsystemtoxicitet – enstaka exponering:
kan orsaka irritation i luftvägarna.
Aspirationsrisk:
inga kända effekter.
subakut till kronisk toxicitet:
inga kända effekter.
ytterligare toxikologisk information:
så vitt vi vet är den akuta och kroniska toxiciteten hos detta ämne inte helt känd.

avsnitt 12. Ekologisk INFORMATION

toxicitet
Akvatisk toxicitet:
inga data tillgängliga
Persistens och nedbrytbarhet
Inga data tillgängliga
Bioackumuleringspotential
Inga data tillgängliga
rörlighet i jord
Inga data tillgängliga
ytterligare ekologisk information:
Tillåt inte att material släpps ut i miljön utan officiella tillstånd.
Undvik överföring till miljön.
resultat av PBT-och vPvB-bedömning
PBT:
N/A
vPvB:
N/A
andra biverkningar
Inga data tillgängliga

avsnitt 13. Avfallshantering

Avfallsbehandlingsmetoder
rekommendation
konsultera officiella föreskrifter för att säkerställa korrekt bortskaffande.
orenade förpackningar:
rekommendation:
bortskaffande måste ske enligt officiella föreskrifter.

avsnitt 14. Transportinformation

UN-nummer
punkt, ADN, IMDG, IATA
N/A
un korrekt transportnamn
punkt, ADN, IMDG, IATA
N/A
transportfaroklass(er)
punkt, ADR, ADN, IMDG, IATA
klass
N/A
Förpackningsgrupp
punkt, IMDG, IATA
N/A
miljöfaror:
N/A
särskilda försiktighetsåtgärder för användare
N/A
transport i bulk enligt bilaga II till MARPOL73/78 och IBC-koden
N/A
Transport/ytterligare information:
punkt
Marina föroreningar (punkt):
Nej

avsnitt 15. Regulatorisk INFORMATION

säkerhets -, hälso-och miljöbestämmelser/lagstiftning som är specifik för ämnet eller blandningen
nationella föreskrifter
alla komponenter i denna produkt är listade i US Environmental Protection Agency Toxic Substances Control Act Chemical substance Inventory.
alla komponenter i denna produkt är listade på Canadian Domestic Substances List (DSL).
SARA avsnitt 313 (specifika listor över giftiga kemikalier)
ämnet är inte listat.
California Proposition 65
Prop 65 – kemikalier som är kända för att orsaka cancer
ämnet är inte listat.
Prop 65 – utvecklingstoxicitet
ämnet är inte listat.
Prop 65 – utvecklingstoxicitet, hona
ämnet är inte listat.
Prop 65 – utvecklingstoxicitet, manlig
ämnet är inte listat.
Information om begränsning av användning:
endast för tekniskt kvalificerade personer.
andra förordningar, begränsningar och otillåtna förordningar
ämne av mycket hög Oro (SVHC) enligt REACH-förordningarna (EG) nr 1907/2006.
ämnet är inte listat.
villkoren för begränsningar enligt artikel 67 och bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) för tillverkning, utsläppande på marknaden och användning måste iakttas.
ämnet är inte listat.
Bilaga XIV till Reach-förordningarna (som kräver godkännande för användning)
ämnet är inte förtecknat.
Reach – förregistrerade ämnen
ämnet är listat.
Kemikaliesäkerhetsbedömning:
En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

avsnitt 16. Övrig INFORMATION

säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Ovanstående information tros vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande och ska endast användas som en guide. Informationen i detta dokument är baserad på vår nuvarande kunskap och är tillämplig på produkten med avseende på lämpliga säkerhetsåtgärder. Det utgör ingen garanti för produktens egenskaper. American Elements ska inte hållas ansvariga för skador som uppstår till följd av hantering eller kontakt med ovanstående produkt. Se baksidan av faktura eller följesedel för ytterligare försäljningsvillkor. COPYRIGHT 1997-2018 AMERIKANSKA ELEMENT. LICENSIERAD BEVILJAS FÖR ATT GÖRA OBEGRÄNSADE PAPPERSKOPIOR ENDAST FÖR INTERNT BRUK.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.