Mu’ tazila w islamskiej historii i myśli

Mu ’ tazila był nurtem myśli, który rozkwitł w Iraku w trzecim/dziewiątym wieku, ale którego twórcze wpływy trwały co najmniej do XII wieku. Odegrał zasadniczą rolę w historii i myśli Islamskiej, szczególnie we wczesnym okresie, kiedy stał się teologią państwową pod rządami Abbasydów kalifa al‐Ma 'Muna. Mu ’ tazila rozwinął rodzaj racjonalizmu, częściowo pod wpływem filozofii greckiej, oparty na trzech podstawowych zasadach: jedności i sprawiedliwości Boga, ludzkiej wolności działania i stworzenia Koranu. W historii myśli Islamskiej idee te zostały zakwestionowane, a następnie porzucone w imię ortodoksji, która znalazła wyraz szczególnie w Asz-aryzmie. Pomimo tego kryzysu Mu ’ tazila przetrwał w myśli Islamskiej, co najważniejsze w odniesieniu do teologii szyickiej. W czasach nowożytnych nastąpiło odrodzenie, w momencie, gdy ewolucja historii islamu została zmuszona do konfrontacji ze współczesnym światem. Wielu współczesnych myślicieli islamskich przyjrzało się racjonalizmowi Mu ’ tazila i jego zasadom, próbując nadać nowe życie myśli Islamskiej, starając się wyposażyć ją w wyzwania historii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.